İmgesoft Yazılım Evi Ltd.Şti. (“İmgesoft”), app.fixidesk.com (“Web Sitesi”) üzerinden, İmgesoft veya işbirliği yaptığı firmaların (“İşbirliği Yapılan Firma”) kendi web siteleri ve/veya uygulamaları üzerinden erişilen bulut tabanlı yazılım hizmetlerinin satışı ve pazarlanması için bir platform hizmeti sunmaktadır. 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Hizmetlerin ve Web Sitesi’nin kullanıcılara sunumu sırasında İmgesoft'un veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Veri Sorumlusu : İmgesoft Yazılım Evi Ltd.Şti.
Adres : İç Sokak No : 7/10 Çankaya/ANKARA
MERSİS No : 0631053886000010
Ticaret Sicil No : 237766
Tel : +90 (850) 346 46 43
Web Sitesi : www.imgesoft.com.tr

1. Kişisel Veriler 

Kanun hükümleri uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz, kullanmanız ya da Web Sitesi’nde satışa sunulan hizmetleri satın almanız için ad, soyad, VKN/TCKN, şahıs şirketleri için firma unvanı ve vergi dairesi, telefon numarası, adres, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri, IP bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, kullanım tarih ve saati ve benzeri Kişisel Verileriniz Web Sitesi’ne iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmiş olabilir.


2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Ne Şekilde İşliyoruz?
2.1. Kanun Kapsamında İşleme 

Tarafınızdan Web Sitesi’ne iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmiş veya Web Sitesi’nin çalışma prensipleri gereği otomatik olarak veya üçüncü taraf kuruluşlardan toplanan Kişisel Verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi uyarınca “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işleyebilmekteyiz.

Bu kapsamda Kişisel Verileri; 

a.Web Sitesi ve Hizmetlere erişimin temin edilmesi, Web Sitesi’nin Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanıma sunulabilmesi, 

b.Web Sitesi’nde yer alanlar ve/veya duyurulanlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, zaman zaman İşbirliği Yapılan Firmalar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmesi, 

c.Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, İş Birliği Yapılan Firma hizmetlerinin satın alınması halinde, bu hizmetler kapsamındaki aboneliğin gerçekleştirilmesi, 

d.Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin güvenliğinin sağlanması, bunlara yönelik potansiyel risklerin tespiti ve engellenmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Koşulları ve/veya ilgili mevzuat kapsamına aykırı kullanımları ve faaliyetlerinin önlenmesi, engellenmesi ve gerektiğinde durdurulması, 

e.Faaliyet alanımızla ilgili olarak; zorunlu olması halinde daha önce alınan ticari elektronik ileti izni kapsamında, reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Web Sitesi’ndeki mevcut veya sunulacak yeni ürün ve/veya hizmetlerin ve/veya özelliklerin tanıtılması, 

f.Web Sitesi kullanımı kapsamında iletişim sağlanması, destek hizmetlerinin sunulması, 

g.Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi, 

h.Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 

ı.Başvuru, bildirim, soru ve/veya taleplere cevap verilmesi, cevap sürecinde gerekli iç araştırmaların yapılması, başvuru kayıtlarının tutulması gibi Web Sitesi üzerinde sunulan Hizmetler ve bu Hizmetlerin sunulmasıyla ilgili amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz, işleyebiliriz, saklayabiliriz, veri tabanlarında tasnif edebiliriz, faaliyet alanımızdaki işlerin ve/veya Hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabiliriz, veri tabanındaki verilerden yararlanabiliriz.

Kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda; yurt içinde veya yurt dışında olabilecek; İşbirliği Yapılan Firmalarla, Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileriyle, Ödeme Servis Sağlayıcılarla veya Bankalarla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla mevzuata uygun olarak transfer edilebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir. 

Bu maddede belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabiliriz. 

2.2. Verilen İzin Kapsamında İşleme 

Mevzuat hükümleri uyarınca açık rızanızın olduğu hallerde, toplanan kişisel verilerinizi Kanun’un maddelerine uygun olarak: 

a.Web Sitesi’nin geliştirilmesi, tanıtımı, reklamı,

b.İşbirliği yapılan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

c.İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

d.İletişim sağlanması,

e.İmgesoft'a ait ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması,

f.Web Sitesi’nin kullanım analizi, istatistik oluşturulması,

g.Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

h.Memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

ı.Pazar araştırması yapılması.

amaçları doğrultusunda kullanabiliriz, işleyebiliriz, saklayabiliriz; İşbirliği Yapılan Firmalara, Hizmet Alınan Firmalara, Danışmanlara mevzuata uygun olarak transfer edilebilir, paylaşılabilir, aktaralabiliriz. 

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Toplamamızın Hukuki Sebepleri Nelerdir? 

Kişisel Verilerinizi; bizzat tarafınızdan Web Sitesi üyelik formunun doldurulması, İmgesoft'a ait ürünler üzerinden Web Sitesi’ne erişim sağlanması ve/veya Web Sitesi’nde yer alan çerezler aracılığıyla Kişisel Verilerin Korunması, Saklaması ve İmhası Politikamızın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz. Toplanan Kişisel Veriler; yazılım, bulut, merkezi sunucu, Şirketimize ve/veya Web Sitesi veri tabanına kaydedilebilmektedir. Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, e-posta dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden; veya ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, Web Sitesi’ndeki çerezler, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla gerçekleşebilmektedir. 

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

1.Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

Ancak Kanun’un 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız: 

1.Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

2.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

3.Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

4.Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, taleplerinizi; başvuru formunu doldurarak yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. 

Yazılı başvurularda, Türkçe doldurduğunuz ıslak imzalı formu, şirketimizin “İç Sokak No : 7/10 Çankaya/ANKARA” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu Türkçe olarak doldurup imzalayarak, taranmış halini aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:

 E-mail: info@imgesoft.com.tr 

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur. 

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

Hemen Ücretsiz, 14 Gün Deneyin !
Fixidesk'e Git
Fixidesk'te Neler Var?

Teknik servis hizmeti veren işletmelerin ihtiyaç duyacağı-duyduğu her şey mevcut! Fixidesk ile bir ön muhasebe uygulamasına dahi ihtiyacınız yok. Bilinen tüm Erp-Muhasebe uygulamalarıyla entegre çalışabilir!

Yukarı

Politikamızda belirttiğimiz amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun olarak, sitemizde çerez kullanmaktayız. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.